Nhân Khang

Nhân Khang với những hoạt động chính: Đầu tư-Tư vấn-Đào tạo.

Nhân Khang gồm những người có một quá trình nhất định quản trị doanh nghiệp, nay mong muốn đem kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình góp phần với đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp trẻ, làm cho doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững.

Nhân Khang với Bạn cùng làm, cùng vui.

Khởi nghiệp, bắt đầu sự nghiệp. Khởi, bắt đầu bao giờ cũng khó, “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng khó mấy, cố gắng sẽ thành công “có công mài sắt có ngày nên kim”. Nghiệp, nghề để làm ăn, sinh sống, nghiệp còn là cái nhân sẽ tạo ra cái quả trong tương lai. Vậy thì cái nghề mình có để sống phải lương thiện, tử tế để có cái quả hưng thịnh, bền vững.

Nhân là tình người, là cái bên trong, cốt lõi, là biểu thị cho sự tăng lên cái hiện có. Khang, khỏe mạnh, yên bình, hưng thịnh.

Mong muốn của Nhân Khang là góp sức, là cùng nhau. Cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau củng cố sự nghiệp đã tạo dựng, cùng nhau khỏe mạnh, thịnh vượng, bền vững. Những ai có, những gì có, được chia sẻ, tạo thành cơ hội, tạo thành tiềm lực, tạo thành sức mạnh cho từng thành viên của cộng đồng.

Đồng hành là tiền đề cùng vui, cùng mạnh, cùng phát triển.

NGUYỄN NGỌC SANG

BẠN CỦA NHÂN KHANG