2014 - Tập huấn TWI tại Mỹ

( Những hình ảnh tại chuyến tập huấn TWI tại Mỹ )

BẠN CỦA NHÂN KHANG