2015 - Cải tiến năng suất tại Liksin

( Những hình ảnh trong buổi cải tiến năng suất tại Liksin )

BẠN CỦA NHÂN KHANG