2015 -Huấn luyện TWI tại DN

( Những hình ảnh trong buổi huấn luyện TWI tại DN )

BẠN CỦA NHÂN KHANG