Huấn luyện " Đàm phán-việc mỗi ngày" Công ty CP In-Bao Bì An Phú - Tháng 5/2022

( Những hình ảnh tại chuyến Huấn luyện" Đàm phán-việc mỗi ngày" Công ty CP In-Bao Bì An Phú vào tháng 05/2022 )

BẠN CỦA NHÂN KHANG