Huấn luyện JIT tại PENFLEX - 03.2021

( Hình ảnh buổi huấn luyện JIT tại PENFLEX - 03.2021)

BẠN CỦA NHÂN KHANG