Huấn luyện JIT tại Vipaco tháng 04/2019

( Những hình ảnh Huấn luyện JIT tại Vipaco tháng 04/2019)

BẠN CỦA NHÂN KHANG