Huấn luyện JIT tháng 04/2019, Nhóm công ty Mekong Saigon, Vạn Thông, Hưng Thông

(Hình ảnh)

BẠN CỦA NHÂN KHANG