Huấn luyện JRT - Cty CP In Tổng Hợp - tháng 05/2019

(Những hình ảnh tập huấn tại Công ty CP In Tổng Hợp)

BẠN CỦA NHÂN KHANG