Huấn luyện JRT tại Xí nghiệp In Bao Bì Giấy Liksin, tháng 07/2018

(Hình Ảnh)

BẠN CỦA NHÂN KHANG