Huấn luyện thực hành 5S tại công ty New Toyo, tháng 06/2020

( Những hình ảnh huấn luyện thực hành 5S tại công ty New Toyo )

BẠN CỦA NHÂN KHANG