Khóa 1 - Khóa 2 " Huấn luyện JIT" Công ty CP In số 7 - Tháng 4/2022

( Những hình ảnh tại chuyến Huấn luyện JIT khóa 1- khóa 2 tại Công ty CP In số 7 vào Tháng 4/2022)

BẠN CỦA NHÂN KHANG