Nâng cao năng suất - chất lượng dịch vụ y tế tại Bà Rịa-Vũng Tàu 08.11.2022

( Hình ảnh tại Bà Rịa-Vũng Tàu 08.11.2022) 

BẠN CỦA NHÂN KHANG