Chương trình Đào Tạo & Huấn luyện:

Theo năng lực thực thi.

Chuyên sâu

 

I/Chương trình Đào tạo & Huấn luyện theo năng lực thực thi

Huấn luyện, tư vấn tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực

Tư vấn và đào tạo nhân viên mới trước khi nhận việc tại doanh nghiệp để làm đúng ngay từ đầu; Huấn luyện đa kỹ năng và phát triển trở thành quản trị viên

Đào tạo & Tư vấn xây dựng Hệ thống huấn luyện nội bộ trong doanh nghiệp nhằm bổ sung và nâng cao năng lực thực thi tại hiện trường, kỹ năng kinh doanh tiếp thị, kỹ năng mềm, và áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến năng suất cơ bản và nâng cao: Lean, 5S, KPI, TWI, TPM...

Tư vấn – Huấn luyện cán bộ quản lý (cấp cao, cấp trung, cấp cơ sở): Kiến thức, kỹ năng quản lý để tiếp tục công tác tại vị trí hiện tại, luân chuyển công tác khác hay bổ nhiệm vị trí cao hơn

Hội thảo, nghiên cứu: Phối hợp với các trường đại học, cơ sở giáo dục, khách hàng, và các chuyên gia tổ chức hội thảo chuyên đề theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đào tạo cơ bản và nâng cao chuyên ngành In & bao bì về kỹ thuật, công nghệ, tiếp thị và quản lý,...

we can do it

II/ Chuyên sâu: Chương trình Huấn luyện trong Công nghiệp TWI

Huấn luyện phát triển 3 kỹ năng cơ bản của Quản trị viên để Quản lý giám sát hiệu quả

* JIT - Huấn luyện chỉ dẫn việc (Kỹ năng chỉ dẫn)
* JRT - Huấn luyện quan hệ công việc (Kỹ năng lãnh đạo)
* JMT - Huấn luyện phương pháp làm việc (Kỹ năng cải tiến)

BẠN CỦA NHÂN KHANG