Danh mục Đào tạo Kỹ năng mềm

Danh mục Đào tạo Kỹ năng  mềm

1- Administrative Skills/ kỹ năng hành chính

9 kỹ năng

2- Career Development/Phát triển nghề nghiệp

10 kỹ năng

3- Human Resources / Phát triển nguồn nhân lực

10 kỹ năng

4- Personal Development/ phát triển con người

10 kỹ năng

5- Sales And Marketing / Bán hàng và tiếp thị

10 kỹ năng

6- Supervisors And Managers/ giám sát và quản lý

13 kỹ năng

7- Workplace Essentials/ điều căn bản nơi làm việc

12 kỹ năng

8 - Training within in dustry/ đào tạo trong công nghiệp

4 kỹ năng

BẠN CỦA NHÂN KHANG