Tư vấn cải tiến chất lượng & năng suất

Tư vấn các hoạt động và giải pháp nhằm cải tiến chất lượng và năng suất thông qua KAIZEN, có nghĩa là “cải tiến liên tục”

- Giới thiệu khái niệm, triết lý của cải tiến năng suất thông qua KAIZEN.

- Giới thiệu các công cụ hiệu quả nhằm cải thiến năng suất tại nơi làm việc (5S, QC, TQM, JIT,…) và hỗ trợ thực hiện Kaizen.

- Giới thiệu , tư vấn các mô hình quản lý nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, phát triển năng lực quản trị.

- Triển khai tư vấn và huấn luyện người phụ trách năng suất tại doanh nghiệp;

BẠN CỦA NHÂN KHANG