VUI

Vui là một số “bài tập” mà Nhân Khang sưu tầm, lúc sưu tầm Nhân Khang nghĩ chỉ cho riêng mình vì vậy không lưu xuất xứ, nay lại muốn chia cho nhiều người, mong tác giả thông cảm.

Vui cũng mong Bạn có gì Vui gởi cho Nhân Khang để nhiều người cùng Vui.

NHÂN KHANG

BẠN CỦA NHÂN KHANG