VUI

Vui là một số “bài tập” mà Nhân Khang sưu tầm, lúc sưu tầm NK nghĩ chỉ cho riêng mình vì vậy không lưu suất xứ, nay lại muốn chia cho nhiều người, mong tác giả thông cãm.

Vui cũng mong Bạn có gì Vui gởi cho NK để nhiều người cùng Vui.

NHÂN KHANG

BẠN CỦA NHÂN KHANG